Етичний кодекс

Етичний кодекс

1. Преамбула.

Етичний Кодекс СЕО Club розроблено відповідно до норм Декларації о правах людини, чинного законодавства України, норм та принципів ділової етики. Кодекс не описує всі можливі ситуації, з якими може зіткнутися член клубу, але містить основні принципи поведінки членів та співробітників клубу. 

2. Глосарій.

У Кодексі терміни вживаються у такому значенні:
✓ Клуб — офіційна назва організації.
✓ Місія — основна мета створення організації, сенс діяльності Клубу.
✓ Корпоративні цінності — все, що породжує довіру та поєднує членів Клубу в єдине ціле.
✓ Кодекс корпоративної етики Клубу або Етичний Кодекс — зведення норм, правил та принципів, що визначають способи комунікації всередині Клубу, а також відносини членів Клубу та Клубу, як організації, з партнерами, контрагентами та іншими зацікавленими сторонами.
✓ Член Клубу — учасник об'єднання, що відповідає формальним критеріям членства в Організації, розділяє цінності та місію організації та сплатив членські внески.
✓ Кандидат у члени клубу — особа, яка виявила бажання приєднатися до спільноти членів Клубу та заповнила відповідну форму-заявку на членство у Клубі.
✓ Асоційований член Клубу — особа, яка відповідає формальним критеріям членства та пройшла комплаєнс-контроль, що сплатила членський внесок за час обумовленого пробного терміну на членство в Клубі.
✓ Друг Клубу — особливий статус, який надається третій особі Радою Клубу, з ініціативи Президента/директора/члена Ради Клубу/Комітету з членства та етики. 
✓ Контрагенти — фізичні особи, установи чи організації, пов'язані з Клубом чинним договором чи співробітництвом.
✓ Політики Клубу — система стандартних правил, відповідно до якої будується поведінка членів Клубу і реалізуються їх цілі та інтереси, а також цілі та інтереси Клубу.
✓ Конфлікт інтересів — ситуація, коли особиста зацікавленість члена Клубу впливає на процес прийняття рішення та перешкоджає досягненню інтересів Клубу.
✓ Конфлікт — ворожі по відношенню один до одного дії членів Клубу, які супроводжуються порушенням загальнолюдських цінностей, правил та норм поведінки.
✓ Складна етична ситуація — ситуація, в якій стикаються уявлення про мораль двох членів Клубу або члена Клубу — з одного боку і Клубу — з іншого, члена Клубу та співробітника Клубу, члена Клубу / співробітника Клубу та Контрагента.

3. Цілі та завдання Кодексу.

✓ Встановити корпоративні стандарти етики поведінки та взаємодії членів і співробітників СЕО Клубу та регламентувати дії членів Клубу і співробітників Клубу у складній етичній ситуації або у конфлікті.

4. Сфера застосування Кодексу

✓ Кодекс містить правила поведінки всіх членів і співробітників Клубу
✓ Кодекс регламентує правила внутрішньої комунікації між членами, а також правила ділової комунікації з діловими партнерами Клубу, державними органами влади та іншими контрагентами.
✓ Положення Кодексу змінюються і доповнюються за рішенням Комітету з членства та Етики відповідно до принципів і норм міжнародного права, чинного законодавства України, норм ділової етики та затверджуються Радою Клубу (Бордом).
✓ Положення Кодексу поширюються на всі структури та підрозділи Клубу.

5. Місія

✓ Місія СЕО Клубу — створення та вдосконалення ефективної платформи для об'єднання бізнесменів, орієнтованих на персональне зростання та особистісний розвиток з метою посилення бізнес-потенціалу, сприяння соціальному партнерству і реалізації повномасштабних суспільно-корисних проектів для позитивної зміни найближчого майбутнього країни.

6. Корпоративні цінності:

✓ Взаємоповага
Ми зважаємо на особисті межі та інтереси один одного, бачимо і визнаємо наші чесноти, помічаємо та враховуємо індивідуальність, дотримуємося високого соціокультурного стандарту спілкування та взаємодії. Ми сприяємо створенню дружнього середовища, заснованого на повазі до кожного та спрямованості на спільну роботу для досягнення загального результату.

✓ Довіра
Ми будуємо взаємини, які дозволяють кожному з учасників бути впевненим у порядності, відкритості та сумлінності один одного. Ми поділяємо спільні цінності та розуміємо довіру, як готовність відповідати критеріям, дотримуватися правил і політик, прийнятих у Клубі. Ми формуємо довіру послідовною поведінкою, підкоряючи її відповідності нашим зобов'язанням, обіцянкам та словам.

✓ Професіоналізм
Ми вважаємо за необхідне систематично та ефективно провадити діяльність для досягнення цілей Клубу відповідно до взятих на себе зобов'язань і бути відповідальними за отриманий результат. Ми готові визнавати невдачі та нести відповідальність за них. Ми здатні знаходити мотивацію та продовжувати працювати далі, вигадувати нові способи, підходи, шукати рішення для реалізації завдань та досягнення цілей.

✓ Пізнання
Ми цінуємо та сприяємо постійному процесу саморозвитку членів Клубу, завдяки якому людина реалізує саму себе, покращує свої особисті якості, прогресує інтелектуально, здійснюючи тим самим найвагоміший внесок у розвиток Клубу та у розвиток суспільства.

7. Принципи корпоративної етики СЕО Клубу

✓ Клуб визнає принцип верховенства Права у всіх сферах своєї внутрішньої та громадської діяльності
✓ Клуб будує взаємовідносини з усіма своїми членами та співробітниками на принципах дотримання прав людини, гідності особистості, створення рівних можливостей, чесності, об'єктивності та сумлінності.
✓ Клуб будує діалог та взаємовідносини з місцевими та міжнародними спільнотами, органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах відкритості, чесності, сумлінності, партнерства та співробітництва.
✓ Клуб не бере участі у політичній та релігійній діяльності.
✓ Клуб повною мірою усвідомлює свою відповідальність перед суспільством, активно ініціює та бере участь у розробці та реалізації суспільно-значущих проектів і розглядає таку діяльність як невіддільну частину та обов'язкову умову для досягнення своїх стратегічних цілей.

8. Принципи корпоративної етики члена СЕО Клубу

8.1. Взаємовідносини з Клубом:
✓ Член Клубу будує свої взаємини з Клубом на принципах лояльності, сумлінного дотримання та виконання політик Клубу. Члени Клубу є основою репутації Клубу. Тому необхідно усвідомлювати, що будь-які неетичні чи антигромадські дії завдають шкоди репутації Клубу.
✓ Член Клубу займає проактивну позицію у питаннях етики та членства, інформує відповідні органи Клубу (Президента, Раду Клубу, Комітет із членства та етики) про відомі кейси порушення Етичного Кодексу та/або невідповідності будь-якого члена Клубу формальним критеріям членства.
✓ Член Клубу повідомляє про потенційні репутаційні ризики для Клубу як результат особистої активності в будь-якій сфері діяльності, у тому числі не пов'язаної з членством у Клубі.
✓ Член Клубу захищає репутацію Клубу, з повагою висловлюється про Клуб та його членів як всередині, так і за межами Клубу.
✓ Член Клубу не використовує інтелектуальну власність та ресурси Клубу для реалізації потенційно конкурентних проектів.
✓ Член Клубу бере участь у соціальних проектах Клубу.
✓ Член Клубу своєчасно вносить членські внески.
✓ У разі невирішеного конфлікту між членами Клубу чи складної етичної ситуації Рада Клубу /Комітет із членства та етики розглядає кейс та повідомляє сторонам про свій висновок.

Пов'язані політики:
– політика членства у Клубі
– політика членських внесків
– політика лояльності
– політика поведінки у конфлікті
– політика поведінки у складній етичній ситуації
– протокол про невідповідність політикам

8.2. Взаємини між членами Клубу
✓ Взаємини та співробітництво будуються на принципах взаємоповаги, взаємодопомоги та доброзичливості.
✓ Член Клубу підтримує в Клубі дружню, толерантну до різноманітності думок атмосферу.
✓ Член Клубу коректний у висловлюваннях та поведінці щодо інших членів Клубу, а також щодо гостей, спікерів і співробітників.
✓ Член Клубу утримується від неконструктивної та неаргументованої критики колег, виявляє тактовність за обґрунтованої критики.
✓ Член Клубу вирішує конфліктні ситуації в коректній формі, залучаючи до розгляду суперечки виключно учасників та свідків конфлікту, уникає оцінювальних суджень та аргументує свою позицію у конфлікті фактами.
✓ Член Клубу дотримується правил етикету в усіх типах взаємодій, не порушує регламенти зустрічей та зборів, не відвертає увагу нерелевантною інформацією на робочих зустрічах, онлайн-комунікаціях або телефоном.
✓ Член Клубу просить вибачення, в тому числі публічно, за некоректну поведінку.
✓ Член Клубу не передає контакти та особисту інформацію одноклубників без попереднього дозволу власника контакту.
✓ Член Клубу на запит ділиться своєю експертизою, ідеями та можливостями з іншими членами Клубу.
✓ Член Клубу не веде агресивний маркетинг і не нав'язує свою продукцію/послуги ні в особистому контакті, ні онлайн.

Пов'язані політики:
– політика недискримінації
– політика щодо сексуальних домагань
– політика проведення та участі у зборах (усі види)
– політика письмової комунікації
– протокол про невідповідність політикам

8.3. Взаємовідносини Клуб–Контрагент
✓ Члени та співробітники Клубу мають право вступати у відносини з Контрагентом від імені Клубу лише у разі наявності відповідних повноважень, отриманих від Президента, Директора або Ради Клубу та належним чином оформлених.
✓ У взаємовідносинах з Контрагентами авторизовані до представництва Клубу члени та співробітники Клубу повинні керуватися принципами поваги та сумлінності, пріоритету інтересів Клубу, об'єктивності та економічної доцільності.

Пов'язані політики:
– політика фінансової відповідальності

8.4. Конфіденційність та нерозголошення інформації
✓ Члени та співробітники Клубу зберігають конфіденційність інформації та матеріалів усієї відомої їм внутрішньоклубної комунікації, крім публічної.
✓ Члени та співробітники Клубу не повинні розголошувати інформацію про контрагентів, крім випадків, коли розголошення такої інформації регламентовано законом.

Пов'язані політики:
–політика приватності та доступу до електронної інформації
– політика інформаційної безпеки
– політика приватності особистих даних, включаючи інформацію про здоров'я
– політика відповідальності за розголошення інформації

8.5. Громадська діяльність членів Клубу

✓ Члени та співробітники Клубу можуть займатися будь-якою не забороненою законодавчо політичною, релігійною та громадською діяльністю.

✓ Члени та співробітники Клубу не повинні використовувати ім'я Клубу, фінансові, матеріальні чи будь-які інші ресурси Клубу для здійснення своєї політичної, релігійної чи громадської діяльності.

Пов'язані політики:
– політика щодо політичної, релігійної, передвиборчої та лобістської діяльності

9. Використання ресурсів Клубу

✓ Члени та співробітники Клубу зобов'язані максимально дбайливо ставитися до майна Клубу та всіх ресурсів, що надаються Клубом.✓ Усі типи ресурсів Клубу повинні використовуватися виключно для досягнення цілей Клубу та від імені Клубу.
✓ Ресурси Клубу не можуть бути використані членами та співробітниками Клубу для особистої вигоди або вигоди третіх осіб.
✓ Ресурси Клубу включають, але не обмежуються:– Домен для електронного спілкування– Назва СЕО, логотип, фірмовий бланк– Обладнання, що належить Клубу (наприклад, комп'ютери та периферичні пристрої, транспорт тощо)– Час та зусилля членів і співробітників Клубу

Пов'язані політики:
– політика щодо незв'язаної ділової активності
– політика щодо використання СЕО trademark та інших зображень

10. Конфлікт інтересів

✓ Члени та співробітники клубу повинні уникати ситуацій, за яких особиста зацікавленість члена або співробітника Клубу може вплинути на процес прийняття рішення і, таким чином, завдати шкоди фінансовим чи репутаційним інтересам Клубу, перешкоджати Клубу у вирішенні завдань чи досягненні цілей.

Пов'язані політики:
– передбачає використання всіх релевантних конкретному кейсу політик

11. Прикінцеві положення
✓ Протягом усього періоду членства у Клубі усі без винятку члени Клубу, а також співробітники Клубу повинні керуватися принципами та політиками, зазначеними у Кодексі, кожен член і співробітник Клубу несе особисту відповідальність за дотримання Кодексу.
✓ Якщо член Клубу не може самостійно вирішити конфлікт або складну етичну ситуацію, член Клубу може звернутися за сприянням до Комітету із членства та етики.
✓ Член Клубу має сповістити Комітет по членству та етиці про виконання рішення Комітету та /або Ради Клубу стосовно відповідного рішення щодо нього.
✓ Якщо член Клубу не виконав рішення Ради Клубу у запропонований Радою термін та спосіб та / або не сповістив про виконання рішення Комітет по членству та етиці, такий член Клубу вважається автоматично виключеним із Клубу на дату, наступну за останнім днем встановленого терміну виконання рішення. Членський внесок при виключенні з Клубу не повертається.